HACCP sustav


Zašto uspostaviti HACCP?
Prema zakonskim zahtjevima, Uredba (EZ) 852/2004 o higijeni hrane, subjekti u poslovanju s hranom moraju provoditi odgovarajuće postupke samokontrole za sigurnost hrane. To uključuje primjenu općih načela o higijeni hrane i primjenu HACCP-a.

Kako uspostaviti HACCP?
Uspostava HACCP sustava prema zakonskim zahtjevima u malim objektima se provodi jednostavno zahvaljujući objavi nacionalnih vodiča u RH za pojedine sektore hrane: trgovine, ugostiteljstvo, slastičarstvo, pekarstvo, institucionalne kuhinje i vrtićke kuhinje. U svim ostalim objektima koji posluju s hranom uspostava se provodi pojedinačno, ovisno o vrsti poslovanja, izvedbi objekta i ostalim čimbenicima koji utiču na higijenu hrane, povezanim rizicima za hranu i primjenjivim zakonskim zahtjevima.

Polazni zakonski zahtjevi
Nacionalni vodiči za dobru higijensku praksu i primjenu načela HACCP sustava u RH
Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava (NN 68/2015 )

Mobirise website maker - Click for more